APF Yarışma Formu

Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi
Genç Yetenekler Piyano Yarışması

International Antalya Piano Festival Young Talents Piano Competition

Başvuru Formu

Piano Competition Application Form

Kişisel Bilgiler
Personal InformationAile İletişim Bilgileri
Family Contact Information
Ebevyn 1
Parent 1

Ebevyn 2
Parent 2

Müzik Eğitimi Bilgileri
Educational Information

Dosya Yükleme
File Upload
Buraya yarışmacının fotoğrafı yüklenecektir
The Applicant's photo will be uploaded in this section
Bu bölüme kimlik veya pasaport görüntüsü yüklenecektir.
The image of an identity document or passport will be uploaded in this section.
Bu bölüme noterden onaylı muvafakatname görüntüsü yüklenecektir.
The image of a notarized consent will be uploaded in this section.
Muvafakatname örneğini Buradan indirebilirsiniz.
You can Download an example deed of consent form here.
Muvafakatname örneğini Buradan indirebilirsiniz.
You can Download an example of consent form here.
A Grubu (7-10 Yaş Aralığı)
Group A (7-10 Age)
B Grubu (11-14 Yaş Aralığı)
Group B (11-14 Age)
C Grubu (15-19 Yaş Aralığı)
Group C (15-19 Age)
1. Tur Eser Bilgileri
1st Round Piece Information

Eser 1. Tercih
1st Piece Choice

Video 1
Video 1

1. Barok Dönem (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude (Küçük Prelüd), 2 Sesli Invention vb.)

1. Baroque Period (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude, 2 Voice Invention etc.)

1. Polifonik Eser (2 veya 3 Sesli Invention, Prelude ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky vb.)

1. Polyphonic Piece (2 or 3 Voice Invention, Prelude and Fugue - J.S. Bach, D. Schostakovich, D. Kabalevsky, etc.)

1. Polifonik Eser (Prelüd ve Füg, Toccata, Interludium ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky, P.Hindemith vb.)

1. Polyphonic Piece (2 or 3 Voice Invention, Prelude and Fugue - J.S. Bach, D. Schostakovich, D. Kabalevsky, etc.)Eser 2. Tercih
2nd Piece Choice

Video 2
Video 2
Video teknik özellikleri için lütfen tıklayınız.
Please Click herefor video specifications.
Eser listelerini incelemek için buraya tıklayınız.
Click here to view the list of Pieces.
Yarışma Tarihi ve Yeri: 2-3 Eylül 2018, Antalya Kültür Merkezi, Antalya
Yarışma Formatı 
   Jüri Üyeleri:
Orkestra Şefi ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali Sanat Yönetmeni Gürer Aykal
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doçent Gökhan Aybulus
Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doktor Yuriy Sayutkin
Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ekaterina Aktı
       1.Tur
   Son Başvuru Tarihi: 15.08.2018 Çarşamba saat 23.59
     A Grubu: 7-10 Yaş Kategorisi
   Video İçeriği:
 1. Barok Dönem (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude (Küçük Prelüd), 2 Sesli Invention vb.)
 2. Etüt (C.Czerni-H.Germer ‘Selected Piano Etudes’, C.Czerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 vb.)

  *Tüm eserler toplamda en fazla 5dk sürmelidir.

     B Grubu: 11-14 Yaş Kategorisi
   Video İçeriği:
 1. Polifonik Eser (2 veya 3 Sesli Invention, Prelüd ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky vb.)
 2. Etüt (C.Czerni Op.299, Op.740, M.Moszkowski Op.72, M.Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), A.Lemuan, C.Debussy vb.)

  *Tüm eserler toplamda en fazla 7dk sürmelidir.
     C Grubu: 15-19 Yaş Kategorisi

   Video İçeriği:

 1. Polifonik Eser (Prelüd ve Füg, Toccata, Interludium ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky, P.Hindemith vb.)
 2. Etüt (F.Chopin, Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), F.Liszt ‘Etudes d’Execution Transcendante’, ‘Grandes Etudes de Paganini’, ‘3 Etudes de Concerto’, ‘2 Etudes de Concerto’, ‘S.Rachmaninoff ‘Etudes-Tableaux’ Op.33, Op.39, S.Prokofiev ‘4 Etudes’ Op.2 vb.)

  *Tüm eserler toplamda en fazla 12dk sürmelidir.

     Son Başvuru Tarihi: 15.08.2018 Çarşamba saat 23.59

  2.Tur – 02-03.09.2018

     A Grubu: 7-10 Yaş Kategorisi

 1. Turda gönderilen videodaki eserlerin tamamı
 2. Türk Bestecilerinden bir eser (A.A.Saygun ‘İnci’nin Kitabı’, S.Akdil ‘Altı Piyano Parçası’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri)
 3. Serbest Seçim

     B Grubu: 11-14 Yaş Kategorisi

 1. 1.Turda gönderilen videodaki eserlerin tamamı
 2. Türk Bestecilerinden bir eser (S.Akdil ‘Altı Piyano Parçası’, U.C.Erkin ‘Beş Damla’, M.Sun ‘Yurt Renkleri’, T.Z.Özdemir ‘Mesopotamia Suite’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri)
 3. Serbest Seçim

  C Grubu: 15-19 Yaş Kategorisi

 1. 1.Turda gönderilen videodaki eserlerin tamamı
 2. Klasik Dönem sonatlarından bir bölüm (Sonat Allegrosu formunda bir bölüm)
 3. Romantik Dönem’e ait bir eser
 4. Türk Bestecilerinden bir eser (T.Z.Özdemir ‘Mesopotamia Suite’, U.C.Erkin ‘Altı Prelüd’, A.A.Saygun ‘Aksak Tartılar üzerine 10 Etüt’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri)

    Orkestra ile birlikte çalınacak konçerto seçimi aşağıda belirtilen eserler arasından yapılmalıdır:

    A Grubu: 7-10 Yaş Aralığı

   J.S.Bach Konçertolarından birisinin birinci bölümü

   W.A.Mozart Konçertolarından birisinin birinci bölümü

   J.Haydn konçertolarından birisinin birinci bölümü

      B Grubu: 11-14 Yaş Aralığı

   J.S.Bach Konçertolarından birinin birinci bölümü

   W.A.Mozart Konçertolarından birinin birinci bölümü

   J.Haydn Konçertolarından birinin birinci bölümü

   L. Van Beethoven 1. veya 2. Konçertolarından birinin birinci bölümü

   C. Saint-Saens, Gm. 2.Konçertosunun birinci bölümü

      C Grubu: 15-19 Yaş Aralığı

   W.A.Mozart Konçertolarından birinin birinci bölümü

   L. Van Beethoven 1,2 veya 3. Konçertolarından birinin birinci bölümü

   R.Schumann Konçertosunun birinci bölümü

   C.Saint-Saens Gm. 2.Konçertosunun birinci bölümü

   F.Mendelssohn 1. Gm Konçertosunun birinci bölümü

   E.Grieg Konçertosunun birinci bölümü

Contest Format 
Competition Date and Place: 2-3 September 2018, Antalya Culture Center, Antalya
  Members of the Jury: Conductor and International Antalya Piano Festival Art Director Gürer Aykal
Eskişehir Anatolian University State Conservatory Faculty Member Professor Gökhan Aybulus
Antalya Akdeniz University State Conservatory Faculty Member Doctor Yuriy Sayutkin
Antalya Akdeniz University State Conservatory Academician Ekaterina Akti
1st Round
 Application Deadline: Wednesday, 15.08.2018 at 23.59
 Group A: 7-10 Age Category
Video Content:
 1. Baroque Period (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude, 2 Voice Invention etc.)
 2. Etude (C.Czerni-H.Germer 'Selected Piano Etudes', C.Czerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 etc.)

* All the pieces total duration must be maximum 5 minutes.
Group B: 11-14 Age Category
Video Content:
 1. Polyphonic Piece (2 or 3 Voice Invention, Prelude and Fugue - J.S. Bach, D. Schostakovich, D. Kabalevsky, etc.)
 2. Etude (C. Czerni Op.299, Op.740, M. Moszkowski Op.72, M. Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (an etude other than slow etudes), A. Lemuan, C. Debussy, etc.)

* All the pieces total duration must be maximum 7 minutes.
C Group: 15-19 Age Category

Video Content:

 1. Polyphonic Piece (Prelude and Fugue, Toccata, Interludium and Fugue - J.S.Bach, D.Schostakovich, D. Kabalevsky, P. Hindemith etc.)
 2. Etude (F.Chopin, Op.10, Op.25 (an etude other than slow etudes), F.Liszt - Etudes d'Execution Transcendante, Grandes Etudes de Paganini, 3 Etudes de Concerto, 2 Etudes de Concerto, S. Rachmaninoff 'Etudes-Tableaux' Op.33, Op.39, S. Prokofiev '4 Etudes' Op.2 etc.)

* All the pieces total duration must be maximum 12 minutes.

Application Deadline: Wednesday, 15.08.2018 at 23.59

 2nd Round - 02-03.09.2018

 Group A: 7-10 Age Category

 1. All of the pieces included in the video submitted during the 1st Round
 2. A piece from Turkish Composers (A.A.Saygun 'İnci’s Book’, S.Akdil 'Six Piano Pieces' or the composition of another Turkish Composer
 3. Free Choice

 Group B: 11-14 Age Category

 1. All of the pieces included in the video submitted during the 1st Round
 2. A piece from Turkish Composers (S.Akdil 'Six Piano Pieces', U.C.Erkin 'Five Drips', M.Sun 'Homeland Colors', T.Z.Özdemir 'Mesopotamia Suite' or the composition of another Turkish Composers)
 3. Free Choice


 Group C: 15-19 Age Category

 1. All of the pieces included in the video submitted during the 1st Round
 2. A movement from the sonata of the Classical Period (a movement in the form of a Sonata Allegro)
 3. A piece from Romantic Period
 4. A piece by Turkish Composers (T.Z.Özdemir 'Mesopotamia Suite', U.C.Erkin 'Six Prelude', A.A.Saygun ‘10 Sketches on Aksak Rhythms' or the composition of another Turkish Composer


The choice of concerto to be played with the orchestra must be made among the following pieces:

  Group A: Age 7-10
  The first part of one of J.S.Bach Concertos

  The first part of one of W.A.Mozart Concertos

  The first part of one of J. Haydn Concertos

  Group B: Age 11-14

  The first part of one of J.S.Bach Concertos

  The first part of one of W.A.Mozart Concertos

  The first part of one of J. Haydn Concertos

  The first part of one of L. Van Beethoven's 1st or 2nd Concertos

  The first part of C. Saint-Saens, Gm. 2nd Concerto

  Group C: Age 15-19

  The first part of one of W.A.Mozart Concertos

  The first part of one of L. Van Beethoven's 1st ,2nd or 3rd Concertos

  The first part of R. Schumann Concerto

  The first part of C. Saint-Saens, Gm. 2nd Concerto

  The first part of F.Mendelssohn 1st Gm Concerto

  The first part of E.Grieg ConcertoHata! 
Uyarı!Yarışmaya sadece 7-19 yaş arası katılım sağlanmaktadır.
www.apf.com.tr
Error! 
Uyarı!Yarışmaya sadece 7-19 yaş arası katılım sağlanmaktadır.
www.apf.com.tr
Muvafakatname Şartları 
18 yaş altı katılımcılar, Başvuru Formu'nda yarışmayı katılım için ekte belirtilen gerekli noterden imzası onanmış muvafakatnameyi www.apf.com.tr internet sayfasına yüklemek zorundadırlar. Katılımcı, muvafakatname aslını yarışma gününde yanında getirmek ve ilgililere teslim etmek zorundadır. Muvafakatname aslının ibraz edilmemesi halinde Festival Komitesi ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkarma yetkisine sahiptir. 18 yaş ve üstü katılımcılar ise ekte belirtilen kendileri için hazırlanmış muvafakatnameyi imzalayarak aslını yarışma gününde yanında getirmek ve ilgililere teslim etmek zorundadır.
 Terms of Consert
In order to be able to participate in the event, the participants under the age of 18 are required to upload the notarized Deed of Consent (annexed to the Application Form) on the website www.apf.com.tr . The participant is obliged to bring the original version of the Deed of Consent on the day of competition and to submit it to the competent authorities. In case the Deed of Consent won't be submitted, the Festival Committee reserves the right to not allow the competitor to participate in the competition. The participants at the age of 18 and over the age of 18 are obliged to sign themselves the Deed of Consent prepared for them, to bring the original version on the day of competition and to submit it to the competent authorities.
Gönderiliyor.. 
Başvuru formunuz yükleniyor..
İşlem tamamlandığında anasayfaya yönlendirileceksiniz.

Bilgilendirme maili e-posta adresinize gönderilmiştir..
Sending.. 
The application form is uploading.. You will be redirected to the homepage..

Please check e-mail adress.


Uluslararası Antalya Piyano Festivali Piyano Yarışması Kuralları ve Başvuru Taahhütnamesi:
 1. www.apf.com.tr internet sayfası (bundan sonra Festival Komitesi olarak anılacaktır) üzerinden başvuru yapan kişi ve vekili (bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini peşinen kabul eder.
 2. Katılımcı, Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. Katılımcı, Başvuru Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile www.apf.com.tr internet sayfasına yüklemiştir. Festival Komitesi ile paylaşılmış olan fotoğraf ve videolar istenilen zamanda istenilen mecra ve platformda kullanılabilecektir. Katılımcı, Festival Komitesi’ne ait tüm mecralarda (internet sayfası, sosyal medya hesapları, basın vb.) paylaşılan fotoğraf, video ve her türden görselin kullanımı durumunda Festival Komitesi’nin hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 4. Katılımcı, Başvuru Formu’nu doldururken kullanmış olduğu fotoğraf ve videoların 3.kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Başvuru Formu’nda kullanılan fotoğraf ve videoların, 3.kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Festival Komitesi’nin ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Katılımcı zararı karşılamakla yükümlüdür.
 5. Katılımcı, Başvuru Formu’nda belirtilen bilgiler doğrultusunda, Festival Komitesi’nin kendisine telefon, SMS veya e-posta gibi iletişim araçlarıyla iletişim kurulmasını kabul etmiş sayılır.
 6. Yarışma, belirtilen yaş aralığı dahilinde, amatör ve profesyonel, yerli ve yabancı tüm piyanistlere açıktır. Bir kişi, birden fazla başvuru yapamaz. Böyle bir durumda www.apf.com.tr internet sayfasına yapılan ilk başvuru dikkate alınacaktır.
 7. Katılımcı, Başvuru Formu’nun doldurulması ile direkt olarak yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece Festival Komitesi yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.
 8. Son Başvuru Tarihi 15.08.2018 Çarşamba saat 23.59’a kadardır. Aksi belirtilmedikçe, belirtilen tarih ve saatten sonra başvuru alınmayacaktır. Güncel duyurular için www.apf.com.tr internet sayfası sıklıkla kontrol edilmelidir.
 9. Festival Komitesi, organizasyon akışını etkileyecek değişiklikleri (yarışma süresi, etkinlik alanı, etkinlik tarihi ve saati vb. değiştirme vb.) yapma hakkını saklı tutar
   
 1. Yaş kategorisi seçiminde yarışmacının doğum yılı esas alınacaktır. Yarışmada 3 farklı yaş kategorisi bulunmaktadır. Bunlar;
A Grubu: 7-10 Yaş Aralığı
B Grubu: 11-14 Yaş Aralığı
C Grubu: 15-19 Yaş Aralığı
 1. 18 yaş altı katılımcılar, Başvuru Formu’nda yarışmayı katılım için ekte belirtilen gerekli noterden imzası onanmış muvafakatnameyi www.apf.com.tr internet sayfasına yüklemek zorundadırlar. Katılımcı, muvafakatname aslını yarışma gününde yanında getirmek ve ilgililere teslim etmek zorundadır. Muvafakatname aslının ibraz edilmemesi halinde Festival Komitesi ilgili yarışmacıyı yarışmadan çıkarma yetkisine sahiptir. 18 yaş ve üstü katılımcılar ise ekte belirtilen kendileri için hazırlanmış muvafakatnameyi imzalayarak aslını yarışma gününde yanında getirmek ve ilgililere teslim etmek zorundadır.
 1. Yarışma, iki turdan oluşmaktadır. 1.Tur, Başvuru Formu ile birlikte gönderilecek videolar ile ön eleme yapmayı amaçlar. Video linklerinin doğruluğu Katılımcı tarafından kontrol edilmelidir. Tüm kategorilerin 1.Tur’unda yüklenen iki ayrı videonun toplam süresi A Kategorisi için 5dk, B Kategorisi için 7dk ve C Kategorisi için 12dk’dır. A, B ve C Yaş Grupları için, eser listeleri festival internet sayfasında ve Başvuru Formu’nda belirtilmiştir. Eser seçimi, belirtilen liste içinden yapılmalıdır. Liste dışından yapılacak eser tercihleri kabul edilmeyip başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • 1.Tur’da gönderilen videolar Yarışma Jürisi (bundan sonra Jüri olarak anılacaktır) tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunan yarışmacılar, 2. Tur için yazılı olarak bilgilendirilecektir. 2.Tur tarihleri 02.09.2018 ve 03.09.2018’dir. Festival Komitesi, yarışma gün sayısını azaltma, arttırma, tarih ve sayısını değiştirme hakkına sahiptir. Olası değişiklikler festival internet sayfasında duyurulacak ve başvuru yapan Katılımcı’lar yazılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. 2.Tur hakkı kazanan yarışmacılar, 01.09.2018 tarihinde, yarışmada çalacağı piyano ile prova yapabileceklerdir. Prova düzenlemeleri daha sonra yazılı olarak bildirilecektir.
  • Yarışma süresi, Jüri tarafından Katılımcı’ya verilen süre içerisinde yapılacaktır. Yarışma süreleri ile ilgili değişiklikler Jüri’nin inisiyatifindedir. Olağanüstü durumlar, Jüri tarafından değerlendirilecektir.
  • Jüri, sonuçları belirleyecek ve ilan edecektir. Katılımcı’ların, Jüri tarafından açıklanacak kararlara itiraz etme yetkisi, yeniden yarışma talebi vb. hakları bulunmamaktadır.
  • Jüri üyeleri; Orkestra Şefi, Uluslararası Antalya Piyano Festivali Sanat Yönetmeni ve Jüri Başkanı Gürer Aykal, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doçent Gökhan Aybulus, Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doktor Yuriy Sayutkin, Antalya Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ekaterina Aktı’dır. Festival Komitesi, jüri üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katılımcı’lar, Jüri ile ilgili değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yapılacak olası Jüri değişiklikleri www.apf.com.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Katılımcı’ların, Jüri değişikliğine itiraz hakkı bulunmamaktadır.
  • 2.Tur’a katılacak piyanistler, kendilerine belirtilen yarışma saatinden en az 1 (bir) saat önce Antalya Kültür Merkezi (AKM) fuaye alanında hazır bulunmalıdırlar. Katılımcı, yarışmada çalacağı eserlerin birer kopyasını jüriye vermek üzere hazır bulundurmalıdır. Yarışma sıralaması, Festival Komitesi tarafından belirlenir; Katılımcı’lara belirtilen yer, saat ve sıralama değiştirilemez, bu kararlara itiraz edilemez. Aksi takdirde Katılımcı, elenme ihtimalini peşinen kabul etmiş sayılır.
  • 1.Tur, 2.Tur ve Konser Eser Seçimleri, Başvuru Formu’nda belirtilmelidir. Çalınacak eser bilgileri Başvuru Formu’nda belirtilen bilgilerle aynı olmalıdır. Form gönderildikten sonra eser değişikliği yapılamaz, aksi takdirde elenmiş olacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar tercih ettikleri tüm eserleri ezberden çalmak zorundadırlar. Eserler, içindeki dönüşler yapılmadan çalınacaktır. Başvuru Formu’nu eksiksiz dolduran Katılımcı’lar, 2.Tur’da başarılı oldukları takdirde, 04.09.2018 günü verilecek konserde solist olarak çalmayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.
  • 2.Tur sonunda, her yaş kategorisinde, birer adet birinci, ikinci ve üçüncü kazanan olacaktır. Ödül Töreni, 04.09.2018 Salı günü saat 20.30’da Antalya Kültür Merkezi, Aspendos Salonu’nda yapılacaktır. Törene resmi bir kıyafet ile (örneğin konser kıyafeti) katılmak zorunludur. Prova ve ödül töreni saatleri Katılımcı’ya Başvuru Formu’nda belirtilen bilgiler doğrultusunda telefon veya SMS veya e-posta gibi iletişim araçlarıyla bildirilecektir. Tören günü, prova ve ödül töreni saatleri içerisinde belirtilen saatte belirtilen adreste olmayan kişiler, ödül alma hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. Her yaş kategorisinden birinci, ikinci ve üçüncü olan kişiler (toplam 9 kazanan) orkestra ile yapılacak prova sonrasında Gökhan Aybulus ile masterclass (ustalık sınıfı) yapma hakkı elde edeceklerdir. Masterclass yer ve saat bilgileri Katılımcı’lara Başvuru Formu’nda belirttikleri iletişim bilgilerinden biri ile yazılı olarak bildirilecektir. Her yaş grubundan birinciliği hak eden piyanistler, Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Başvuru Formu’nda belirttikleri konçertonun birinci bölümünü, 4 Eylül 2018 Salı günü Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda seyircilerin huzurunda çalma hakkı elde edeceklerdir.
 1. 2.Tura geçilmesi durumunda, ulaşım, konaklama, yemek vs. gibi masrafların tümü ve bu süreç içerisindeki tüm sorumluluklar Katılımcı’ların kendisine ve/veya ebeveynlerinin sorumluluğundadır.
 2. Yarışmanın 2. Turu, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu’nda yapılacak olup tüm izleyicilere açıktır. İzleyicilerin, cep telefonu, çağrı cihazı vb. kullanması; flaşlı veya flaşsız fotoğraf ve video çekimi yasaktır. İzleyiciler tarafından kullanılan fotoğraf ve videoların, 3.kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Festival Komitesi’nin ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Katılımcı zararı karşılamakla yükümlüdür. Yarışma sırasında, Festival Komitesi tarafından fotoğraf çekimi ve video kaydı yapılacaktır. Tüm çekim hakları saklı olup festivale aittir. Görüntüler festivale ait sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde ve çeşitli mecralarda (süre, konu, yer, mecra ve mecra sınırlaması olmaksızın) kullanılabilir. Başvuru Formu’nu dolduran tüm Katılımcı’lar ve vekiller bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 3. Açıkça belirtilmiş eserler dışında kalan ve Katılımcı’nın inisiyatifinde olan, tüm yaş gruplarınca seçilecek ‘Serbest Seçim’ kategorisinde, 3.kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Festival Komitesi’nin ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Katılımcı zararı karşılamakla yükümlüdür.
 4. Yarışmacılar, sahneye konser giysisi ile çıkmak zorundadırlar. Kıyafetinin konser giysisi özellikleri taşımaması durumunda Katılımcı, Jüri tarafından elenme ihtimalini kabul etmiş sayılır.
 5. Farklı yaş kategorilerinde yalnızca birer adet birinci, ikinci ve üçüncü kazanan olacaktır. Sonuçlar, 2.Tur sonunda (03.09.2018) akşam 20.00’den sonraki bir saatte www.apf.com.tr internet sayfasında açıklanacaktır. A, B ve C kategorilerinde birinci olma hakkı elde eden Katılımcı’lar 04.09.2018 günü sabah saatlerinde ADSO (Antalya Devlet Senfoni Orkestrası) ile yapılacak olan provaya katılmak zorundadırlar. Prova yeri ve saati, Katılımcı’nın Başvuru Formu’nda belirttiği iletişim bilgileri aracılığıyla kendisine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak belirtilecek adres ve saatte belirtilen adreste olmayan Katılımcı’lar elenecek ve Jüri, elenen yarışmacının seviyesine göre kategori içinde yeniden değerlendirme yapacaktır. Tüm güncel bilgiler ve sonuçlar, www.apf.com.tr internet sayfasında duyurulacaktır.
 6. Katılımcı’ların, yarışma yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yarışma kurallarını ihlal etmesi durumunda, Jüri kategoriler içerisinde yeniden değerlendirme yapabilir. Bu durumda, tüm güncel bilgiler ve sonuçlar, www.apf.com.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Kural ihlali halinde ödül verilmez.
 7. Katılımcı’nın sağlık durumunun yarışmaya el vermediği olağanüstü durumlar, Festival Komitesi’ne anında bildirilmeli ve tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak olan doktor raporunun Festival Komitesi’ne derhal ulaştırılması gerekmektedir. İşbu rapora rağmen organizasyonun sağlıklı ilerlemesi için Jüri yarışmacıyı elemek durumunda kalabilir, bu durumda katılımcının itiraz etme hakkı yoktur. Katılımcı, Festival Komitesi’ni yazılı olarak bilgilendirmeksizin belirtilen saatte belirtilen adreste olmaması durumunda yarışmadan eleneceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Yarışma sonucunda yaşanacak olağanüstü durumlarda, kazanan talihliler, ödülü teslim almak adına birer vekil tayin edebilirler.
 8. Yarışmanın herhangi bir kategorisinde yarışmacılardan, katılım ücreti vb. adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 9. Yarışmaya katılan ve 2.Tur’da yarışma hakkı elde eden her piyaniste ‘Katılım Sertifikası’ verilecektir.
 10. Yarışma Kuralları ve etiği gereğince, belirtilen saatte belirtilen adreslerde bulunmayan Katılımcı’lar elenmiş sayılacaktır.
 11. Basın, her türlü yayın (canlı yayın vb) hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Yarışma süresince elde edilecek fotoğraf ve videoların tümü, Festival Komitesi tarafından sınırsız ve süresiz olarak yeniden kullanılabilir.
 12. Katılımcıların, Başvuru Formu’nu doldururken vermiş olduğu bilgiler, Festival Komitesi tarafından, festival arşivinde saklı tutulacak olup 3.kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır. Katılımcıya bildirilen her türlü yazılı bilgi başvuru formunda belirtilen iletişim bilgilerinden herhangi birine yapılması ile yazılı bilgilendirmenin yapıldığı kabul edilir.
 13. Uluslararası Antalya Piyano Festivali tüm hakları saklıdır.
 14. Festival Komitesi, yarışma formatını, şartlarını, jüri üyelerini işbu taahhütname maddelerini ve ödülü Katılımcı’ya bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Piyano Yarışması Kuralları ve Başvuru Taahhütnamesi’nin Katılımcı’yı yasal olarak bağlaması sebebiyle www.apf.com.tr internet sayfaları belli aralıklarla Katılımcı tarafından ziyaret edilmelidir.
 15. Yarışmanın ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin kurumsal kimliğine herhangi bir mecrada yapılacak bir saygısızlık elenme sebebi olarak sayılacak ve Katılımcı ve/veya vekilinin haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 16. www.apf.com.tr internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (Katılımcı) işbu kuralların ve taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.
 17. İşbu yarışma kuralları ve taahhütname, Türk Hukuk Sistemi’ne göre düzenlenmiştir
  International Antalya Piano Festival Piano Competition Rules and Application Commitment Statement:
 1. The applicant and his/her deputy (hereinafter referred to as the Participant) who applied via the website www.apf.com.tr (hereinafter referred to as the Festival Committee) accept in advance all the articles of this Commitment.
 2. The participant agrees that the information stated in the Application Form is correct and that he / she is responsible for the damages caused if such information is incomplete or incorrect.
 3. The participant has uploaded the information, photographs and videos of his/her Application Form on the website www.apf.com.tr at his/her own discretion. The photos and videos that are shared with the Festival Committee can be used by it at any time, in any channel and platform. The participant accepts in advance that he/she will not claim any rights or compensation in case of use of the photographs and videos or any kind of visuals shared at any channel (internet page, social media accounts, press, etc.) belonging to the Festival Committee.
 4. The participant acknowledged that the photographs and videos he/she had used while filling the Application Form do not violate the personality rights, copyrights and other rights of the third persons. If the photographs and videos used in the Application Form violate the personality rights, copyrights and other rights of the third persons and the Festival Committee will remain obliged to do any payment due to such violations, the Participant is obliged to bear the damage caused due to the violations.
 5. The participant agrees to communicate with the Festival Committee through communication means such as telephone, SMS or e-mail in accordance with the information stated in the Application Form.
 6. The competition is open to all the amateur and professional, domestic and foreign pianists within the specified age range. One person cannot make more than one application. In such a case, the first application made to www.apf.com.tr will be taken into account.
 7. The participant acknowledges that he/she is not directly qualified to be a competitor by filling the Application Form and the determination of the competitors belongs exclusively to the Festival Committee officials.
 8. The deadline for applications is Wednesday, 15.08.2018 at 23.59 o’clock. Unless otherwise stated, the application after the specified date and time will not be accepted. The website www.apf.com.tr should be checked frequently in order to be informed about the updated announcements.
 9. The Festival Committee reserves the right to make changes that affect the flow of the organization (such as changing the duration of the competition, the area of the event, the date and time of the event, etc.).
 10. The birth year of the competitor is considered as basis, in the division of age category. There are 3 different age categories in the competition. These are;

Group A: 7-10 Age Range

Group B: 11-14 Age Range

Group C: 15-19 Age Range

 
 1. In order to be able to participate in the event, the participants under the age of 18 are required to upload the notarized Deed of Consent (annexed to the Application Form) on the website www.apf.com.tr . The participant is obliged to bring the original version of the Deed of Consent on the day of competition and to submit it to the competent authorities. In case the Deed of Consent won’t be submitted, the Festival Committee reserves the right to not allow the competitor to participate in the competition. The participants at the age of 18 and over the age of 18 are obliged to sign themselves the Deed of Consent prepared for them, to bring the original version on the day of competition and to submit it to the competent authorities.
 2. The competition consists of two rounds. The 1st Round is aimed at pre-selections of videos that will be sent together with the Application Form. The Participant is obliged to check the correctness of the video links. The total duration of two separate videos that will be loaded in the 1st Round of all the categories is 5 minutes for Category A, 7 minutes for Category B, and 12 minutes for Category C. The list of pieces for A, B and C Age Categories is published on the festival website and in the Application Form. The selection of pieces should be made from the pieces included in the specified list. The presentation of pieces which is not included in the list will not be accepted and the application will be invalid.
 
 • The videos submitted on the 1st Round will be assessed by the Competition Jury (hereinafter referred to as Jury) and the competitors qualified to participate in the 2nd Round will be notified in written.  The dates of the 2nd Round are 02.09.2018 and 03.09.2018. The Festival Committee has the right to reduce, increase or change the dates and the number of days of competition. Any possible changes will be announced on the festival website and the Participants who have submitted an application form will be notified in writing. The winners of the 2nd Round will be allowed to rehearse on 01.09.2018 with the piano that will be used for the competition. The rehearsal arrangements will then be notified in writing.
 • The duration of the competition shall be included in the period given to the Participant by the Jury. Changes to the duration of the competition are at the initiative of the Jury. The extraordinary situations will be evaluated by the Jury.
 • The jury will determine and announce the results. The competitors have no right to object the decisions to be made by the Jury, or to claim the repetition of competitions.
 • Jury Members; Conductor, International Antalya Piano Festival Art Director and Foreman Gürer Aykal;  Eskişehir Anadolu University State Conservatory Faculty Member Professor Gökhan Aybulus; Antalya Akdeniz University State Conservatory Faculty Member Assistant Professor Yuriy Sayutkin; Antalya Akdeniz University State Conservatory Faculty Member Ekaterina Aktı. The Festival Committee reserves the right to make changes in the jury members. Participants are deemed to have accepted any changes in advance. Any possible jury changes will be announced on festival website (www.apf.com.tr). Participants do not have the right to appeal regarding the Jury's changes.
 • The pianists acquired to participate in the 2nd Round tour must be present at the Antalya Culture Center (AKM) foyer area at least 1 (one) hour before the time specified for the competition. The participant must bring a copy of the pieces he/she will play in the competition and must submit it to the jury if required. The competition order is determined by the Festival Committee; The place, time and order specified for the Participants cannot be changed and cannot be appealed by the Participants. Otherwise, the Participant shall be deemed to have accepted the possibility of elimination in advance.
 • The 1st Round, the 2nd Round and the Concert Piece Selection must be stated in the Application Form. The information of the piece to be played must be the same with the information provided in the Application Form. No modification about the pieces will be made after the form is submitted, otherwise the participants will be deemed the possibility of elimination. The pieces will be played without the repetitions (turns) within them. The Participants, who will fill the Application Form and will become qualified at the 2nd Round, shall be deemed to have accepted in advance to participate as soloists at the concert that will be held on 04.09.2018.
 • At the end of the 2nd Round, there will be a first, a second and a third winner of each age category. The Award Ceremony will be held at Antalya Culture Center, Aspendos Hall on Tuesday, 04.09.2018 at 20.30 o’clock. It is obligatory to attend the ceremony with an official outfit (such as a concert costume). The rehearsal and the Ceremonyb time will be announced to the Participant via telephone, SMS or e-mail in accordance with the information provided by him/her in the Application Form. For those who will not be presented themselves at the notified address, during the time of the rehearsal and Ceremony, will be deemed to have lost their right to receive the award. The first, second and third winners of all age categories (9 winners in total) will gain the right to participate in a masterclass with Mr. Gökhan Aybulus after the rehearsal with the orchestra. The Masterclass time will be notified to the Participants in writing, through one of the contact means stated in the Application Form. The pianists who will deserve the first prize from every age group will gain the right to play the first part of the concerto stated in the Application Form in front of the audience at the Antalya Culture Center (AKM) Aspendos Hall. Antalya State Symphony Orchestra will be accompanied to the winners under the conduction of Maestro Gürer Aykal.
 1. In case of qualification on the 2nd Round, all the expenses such as transportation, accommodation, food etc. and all responsibilities that may emerge during this process will be bear by the Participants and/or their parents/deputies/guardians.
 2. The 2nd Round of the Competition will be held at the Antalya Culture Center Perge Hall and will be open to all the public. The use of mobile phones, pagers, photography and video shooting with or without flash is strictly prohibited. In case the photographs and videos used by the audience, violate the personality rights, copyrights and other rights of the third persons and the Festival Committee will remain obliged to do any payment due to such violations, the Participant is obliged to bear the damage caused due to the violations. During the competition, the Festival Committee will take photos and videos. All the shooting rights are reserved and belong to the Festival Committee and Festival itself. Images can be used in the social media accounts of the Festival, on the website and in various media (without time, subject, space, media and channel restrictions). All Participants and deputies who fill the Application Form will be deemed to have accepted this condition in advance.
 3. In case the pieces of the "Free Choice" category, which are not included in the clearly stated pieces and which remain at the initiative of the Participant, violate the personality rights, copyrights and other rights of the third persons and the Festival Committee will remain obliged to do any payment due to such violations, the Participant is obliged to bear the damage caused due to the violations.
 4. Competitors are obliged to go out on stage with concert clothes. In the event that the dress does not carry the characteristics of the concert clothing, the Participant is deemed to have accepted the possibility of being disqualified by the Jury.
 5. There will be only one first, second and third winners in different age categories. The results will be announced on Festival website www.apf.com.tr at the end of the 2nd Round (03.09.2018) any time after 20:00. Participants who get the first prize in categories A, B and C have to attend the rehearsal that will be held with ADSO (Antalya State Symphony Orchestra) in the morning of 04.09.2018 (Concert and Ceremony Day). The place and time of the rehearsal will be notified in writing to the participant via the contact information provided on the Participant's Application Form. Participants who will not be present at the address and the time stated in writing at the notification, shall be disqualified and the Jury shall re-evaluate the other participants within the same category, according to the level of the disqualified competitor. All the up-to-date information and results will be announced on Festival website www.apf.com.tr .
 6. If the Participants fail to comply with their competition obligations or violate the rules of the competition, the Jury may re-evaluate them in the categories. In this case, all current information and results will be announced on Festival website www.apf.com.tr. In case of violation of rules, no reward is given.
 7. If the health condition of the participant does not allow his/her participation, the Festival Committee should be informed immediately and the doctor's report to be taken from the general state hospital should be delivered immediately to the Festival Committee. Despite this report, the jury may have to disqualify the competitor for the healthy progress of the organization, and in this case the participant is not entitled to appeal the disqualification. If the participant fails to inform the Festival Committee in writing at the specified time, the participant will be deemed to have accepted the possibility of being disqualified. In case of extraordinary situations during the phase of results of the competition, the winners may appoint a proxy to take delivery of the prize.
 8. No fee such as ‘Application Fee’ etc. will be required by the competitors of any category of the competition, for their participation.
 9. Each pianist who participates in the competition and obtains the right to compete in the 2nd Round will be given a 'Participation Certificate'.
 10. Pursuant to the Competition Rules and Ethics, the Participants who will not be present at the specified address and time shall be deemed to be eliminated.
 11. Any kind of broadcasts rights (live broadcasts, etc.) belongs to the Festival Committee. All photographs and videos to be obtained during the competition can be reused by the Festival Committee for an unlimited period of time.
 12. The information that the participants have provided in the Application Form will be kept by the Festival Committee in the festival archive and will not be shared with third parties. The instructions of the official authorities are reserved. Any written notification, made to the competitor through one of the contact information stated in the application form means the competitor is informed appropriately.
 13. International Antalya Piano Festival’s all rights are reserved.
 14. The Festival Committee reserves the right to change the competition format, conditions, jury members, Competition Rules and Application Commitment Statement and awards without the need to make any notice to the Participant. Due to the fact that the International Antalya Piano Festival Piano Competition Rules and Application Commitment Statement are legally binding documents, the Participant is required to visit the Festival website www.apf.com.tr website at certain intervals.
 15. Any disrespect of the Participant to the corporate identity of the International Antalya Piano Festival will be considered as a reason for elimination and legal action will be taken against the Participant and/or his/her parents/delegates/deputies/guardians.
 16. The applicant (participant) who has made his/her application via Festival website www.apf.com.tr has accepted all the rules and all the articles of the commitment.
 17. These competition rules and commitments are prepared according to the Turkish Legal System.
 • Video çekimi tek kamera ile bir açıdan, montaj yapılmaksızın, izleyenlerin sesi ve görüntüyü ayırt edebileceği şekilde, net, eller, yüz ve tüm vücut görünür olmalıdır.
 • Video Youtube, Vimeo, İzlesene vb. gibi bir video sitesine herkese açık bir halde yüklenmelidir.
 • Videoda piyano sesi net duyulmalı, piyano dışında başka bir enstruman, gereç vb. dış ses olmamalıdır.
 • Videonun uzunluğu, yarışma kurallarında belirtilen kategori süre sınırları içinde olmalıdır. Belirtilen sürelerden daha uzun olan videolar, değerlendirmeye alınmayacak olup başvuru geçersiz sayılacaktır.

Video Technical Specifications:
 • The video shooting should be made with a single camera from a single direction, clear footage without any mounting and also the hands and the whole body must be appeared.
 • Video should be uploaded to a well-known video network (such as Youtube, Vimeo, İzlesene etc.) and should be open for public view.
 • The piano sound should be clearly heard in the capture, without an external sound(another instrument, material) are accepted.
 • The length of the video must be within the category time limits specified in the competition rules. Videos longer than the specified durations will not be evaluated and the application will be considered as invalid.

Tüm eserler toplamda 5dk sürmelidir.
All Pieces must last 5 minutes in total.
Tüm eserler toplamda 7dk sürmelidir.
All Pieces must last 7 minutes in total.
Tüm eserler toplamda 12dk sürmelidir.
All Pieces must last 12 minutes in total.

2. Etüt (C.Czerni-H.Germer ‘Selected Piano Etudes’, C.Czerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 vb.)

2. Etude (C.Czerni-H.Germer 'Selected Piano Etudes', C.Czerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 etc.)

2. Etüt, (C.Czerni Op.299, Op.740, M.Moszkowski Op.72, M.Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), A.Lemuan, C.Debussy vb.)

2. Etude (C. Czerni Op.299, Op.740, M. Moszkowski Op.72, M. Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (an etude other than slow etudes), A. Lemuan, C. Debussy, etc.)

2. Etüt (F.Chopin, Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), F.Liszt ‘Etudes d’Execution Transcendante’, ‘Grandes Etudes de Paganini’, ‘3 Etudes de Concerto’, '2 Etudes de Concerto’ , ‘S.Rachmaninoff ‘Etudes-Tableaux’ Op.33, Op.39, S.Prokofiev ‘4 Etudes’ Op.2 vb.)

2. Etude (F.Chopin, Op.10, Op.25, Etudes d'Execution Transcendante, Grandes Etudes de Paganini, 3 Etudes de Concerto, F.Liszt, 2 Etudes de Concerto ',' S. Rachmaninoff 'Etudes-Tableaux' Op.33, Op.39, S. Prokofiev '4 Etudes' Op.2 etc.)

A Grubu (7-10 Yaş Aralığı)
Group A (7-10 Age)
B Grubu (11-14 Yaş Aralığı)
Group B (11-14 Age)
C Grubu (15-19 Yaş Aralığı)
Group C (15-19 Age)
2. Tur Eser Bilgileri
2nd Round Piece Information

Eser 1. Tercih
1st Piece Choice

1. Barok Dönem (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude (Küçük Prelüd), 2 Sesli Invention vb.)

1. Baroque Period (Menuet, Sarabande, Polonez, Little Prelude, 2 Voice Invention etc.)

1. Polifonik Eser (2 veya 3 Sesli Invention, Prelüd ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky vb.)

1. Polyphonic Piece (2 or 3 Voice Invention, Prelude and Fugue - J.S. Bach, D. Schostakovich, D. Kabalevsky, etc.)

1. Polifonik Eser (Prelüd ve Füg, Toccata, Interludium ve Füg – J.S.Bach, D.Schostakovich, D.Kabalevsky, P.Hindemith vb.)

1. Polyphonic Piece (Prelude and Fugue, Toccata, Interludium and Fugue - J.S.Bach, D.Schostakovich, D. Kabalevsky, P. Hindemith etc.)


Eser 2. Tercih
2nd Piece Choice

2. Etüt (C.Czerni-H.Germer ‘Selected Piano Etudes’, C.Czerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 vb.)

2. Etude (C.Czerni-H.Germer 'Selected Piano Etudes', C.Cerni Op.299, A.Loeschhorn Op.66 etc.)

2. Etüt (C.Czerni Op.299, Op.740, M.Moszkowski Op.72, M.Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), A.Lemuan, C.Debussy vb.)

2. Etude (C. Czerni Op.299, Op.740, M. Moszkowski Op.72, M. Clementi Op.44, F.Chopin Op.10, Op.25 (an etude other than slow etudes), A. Lemuan, C. Debussy, etc.)

2. Etüt (F.Chopin, Op.10, Op.25 (Yavaş etütler dışında bir etüt), F.Liszt ‘Etudes d’Execution Transcendante’, ‘Grandes Etudes de Paganini’, ‘3 Etudes de Concerto’, ‘’2 Etudes de Concerto’ , ‘S.Rachmaninoff ‘Etudes-Tableaux’ Op.33, Op.39, S.Prokofiev ‘4 Etudes’ Op.2 vb.)

2. Etude (F.Chopin, Op.10, Op.25, Etudes d'Execution Transcendante, Grandes Etudes de Paganini, 3 Etudes de Concerto, F.Liszt, 2 Etudes de Concerto ', 'S. Rachmaninoff 'Etudes-Tableaux' Op.33, Op.39, S. Prokofiev '4 Etudes' Op.2 etc.)


Eser 3. Tercih
3rd Piece Choice

3. Türk Bestecilerinden bir eser (A.A.Saygun ‘İnci’nin Kitabı’, S.Akdil ‘Altı Piyano Parçası’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri)

3. A piece from Turkish Composers (A.A.Saygun 'İnci's Book', S.Akdil 'Six Piano Pieces' or the composition of another Turkish Composers)

3. Türk Bestecilerinden bir eser (S.Akdil ‘Altı Piyano Parçası’, U.C.Erkin ‘Beş Damla’, M.Sun ‘Yurt Renkleri’, T.Z.Özdemir ‘Mesopotamia Suite’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri)

3. A piece from Turkish Composers (S.Akdil 'Six Piano Pieces', U.C.Erkin 'Five Drips', M.Sun 'Homeland Colors', T.Z.Özdemir 'Mesopotamia Suite' or the composition of another Turkish Composers)

3. Klasik Dönem sonatlarından bir bölüm (Sonat Allegrosu formunda bir bölüm)

3. A movement from the sonata of the Classical Period (a movement in the form of a Sonata Allegro)


Eser 4. Tercih
4th Piece Choice

4. Serbest Seçim

4. Free Choice

4. Serbest Seçim

4. Free Choice

4. Romantik Dönem'e ait bir eser

4. A piece from Romantic Period


Eser 5. Tercih
5th Piece Choice

5. Türk Bestecilerinden bir eser (T.Z.Özdemir ‘Mesopotamia Suite’, U.C.Erkin ‘Altı Prelüd’, A.A.Saygun ‘Aksak Tartılar üzerine 10 Etüt’ veya bir başka Türk bestecisinin eseri

5.A piece by Turkish Composers (T.Z.Özdemir 'Mesopotamia Suite', U.C.Erkin 'Six Prelude', A.A.Saygun '10 Sketches on Aksak Rhythms' or the composition of another Turkish Composers)

Eser listelerini incelemek için buraya tıklayınız.
Click here to view the list of Pieces.
Eser listelerini incelemek için buraya tıklayınız.
Click here to view the list of Pieces.
Eser listelerini incelemek için buraya tıklayınız.
Click here to view the list of Pieces.
Eser 1 ve Eser 2 bilgileri, 1.Tur bilgileri ile aynı olmak zorundadır.
1st Piece and 2nd Piece information must be the same as 1st Round information.
Tüm eserler toplamda 10dk sürmelidir.
All Pieces must last 10 minutes in total.
Tüm eserler toplamda 15dk sürmelidir.
All Pieces must last 15 minutes in total.
Tüm eserler toplamda 20dk sürmelidir.
All Pieces must last 120 minutes in total.
A Grubu (7-10 Yaş Aralığı)
Group A (7-10 Age)
B Grubu (11-14 Yaş Aralığı)
Group B (11-14 Age)
C Grubu (15-19 Yaş Aralığı)
Group C (15-19 Age)
Konserde Çalınması Planlanan Piyano Konçertosu Bilgileri
Information of the Piano Concerto, planed to be played in the concert

Eser Bilgileri
Piece Information

 • J.S.Bach Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • W.A.Mozart Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • J.Haydn konçertolarından birinin birinci bölümü

 • The first part of one of J.S.Bach Concertos
 • The first part of one of W.A.Mozart Concertos
 • The first part of one of J. Haydn Concertos

 • J.S.Bach Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • W.A.Mozart Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • J.Haydn Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • L. Van Beethoven 1. veya 2. Konçertosunun birinci bölümü
 • C. Saint-Saens, Gm. 2.Konçertosunun birinci bölümü

 • The first part of one of J.S.Bach Concertos
 • The first part of one of W.A.Mozart Concertos
 • The first part of one of J. Haydn Concertos
 • The first part of one of Van Beethoven's 1st or 2nd Concertos
 • The first part of C. Saint-Saens, Gm. 2nd Concerto

 • W.A.Mozart Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • L. Van Beethoven 1,2 veya 3. Konçertolarından birinin birinci bölümü
 • R.Schumann Konçertosunun birinci bölümü
 • C.Saint-Saens Gm. 2.Konçertosunun birinci bölümü
 • F.Mendelsohn 1. Gm Konçertosunun birinci bölümü
 • E.Grieg Konçertosunun birinci bölümü

 • The first part of one of W.A.Mozart Concertos
 • The first part of one of L. Van Beethoven's 1st ,2nd or 3rd Concertos
 • The first part of R. Schumann Concerto
 • The first part of C.Saint-Saens, Gm. 2nd Concerto
 • The first part of F.Mendelssohn 1st Gm Concerto
 • The first part of E.Grieg Concerto

Başvurular için son katılım 15.08.2018 Çarşamba saat 23.59'dur..


Application Deadline: Wednesday, 15.08.2018 at 23.59 o’clock